Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej objednávky tovaru (prípadne registrácie  do zákazníckeho účtu kupujúceho) na našich stránkach sú spracúvané v súlade s týmito zásadami a aktuálne platnou legislatívou najmä s Chartou základných práv Európskej únie, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“), Ústavou Slovenskej republiky  a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom týchto zásad je informovať vás – kupujúcich, ako spracúvame a chránime získané osobné údaje a aké práva a možnosti máte ak ste nám už vaše osobné údaje poskytli. Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky naše činnosti s osobnými údajmi počas ich spracúvania, či už sú získavané a spracované on-line, alebo prostredníctvom iných kanálov (napr. telefonicky).

Osobné údaje využívame najmä pri spracovávaní vašich objednávok. V prípade, ak ste nám poskytli súhlas aby sme vás informovali o novinkách, akciách, súťažiach, alebo vás kontaktovali iným spôsobom, využívame vaše údaje aj na tieto činnosti. Vaše osobné údaje a informácie o vašich nákupoch využívame tiež k zlepšeniu našich služieb a rozšíreniu sortimentu.

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov dávate súhlas s ich spracovaním v súlade s horeuvedenými právnymi predpismi a týmito zásadami.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

 • názov: KARTEL NITRA, s. r. o.
 • sídlo: Štúrova 155, 949 01 Nitra
 • IČO: 35953799, DIČ: 2022053308, IČ DPH: SK2022053308
 • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 17072/N
 • e-mailová adresa a telefónne číslo: kartel@kartel.sk, +421 903 282 302
 • zodpovedná osoba: nie je určená

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie:

 1. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú kupujúceho a identifikujú jeho osobu a to buď samostatne, alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré sú prevádzkovateľovi k dispozícii. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu spracúvania. Sú to najmä: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia (ak sa líši od fakturačnej), e-mailová adresa, tel. kontakt.
 2. Pri návšteve našej webovej stránky môže prevádzkovateľ zhromažďovať o kupujúcom určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, čas strávený na stránke, informácie o internetovom prehliadači kupujúceho, o operačnom systéme či nastavení jazyka. Môže taktiež spracovávať informácie o správaní kupujúceho sa na našich webových stránkach, napr. aké odkazy na webových stránkach prevádzkovateľa navštívi a ktorý tovar mu je zobrazený. Informácie o správaní kupujúceho sa na našej webovej stránke sú však z dôvodu maximálneho súkromia kupujúceho anonymizované, a preto ich ani sám prevádzkovateľ nedokáže priradiť ku konkrétnej osobe. Prevádzkovateľ teda môže zhromažďovať určité údaje zo súborov cookies, ktoré umožňujú kupujúcemu čo najviac spríjemniť a zefektívniť návštevu našej webovej stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku prehliadača kupujúceho. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. So zapnutými súbormi cookies je pre kupujúceho prehliadanie webovej stránky jednoduchšie. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú počítač kupujúceho ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu. Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z pevného disku kupujúceho, neprezradí mu e- mailovú adresu, ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača, cookies teda nie je možné použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov. Cookies sama je prenášaná v rámci šifrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z disku kupujúceho. Naviac, každá cookies v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou. V prípade, ak má kupujúci obavy z cookies, môže svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies budú len čiastočne, alebo nebudú vôbec  akceptované.
 3. Počas pobytu na našich webových stránkach môže kupujúci povoliť aj informácie o jeho polohe (všetky prehliadače sa spýtajú, či kupujúci so zdieľaním týchto informácií súhlasí).
 4. Všetky osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim ako prevádzkovateľom spracovávané v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.
 5. Osobné údaje kupujúceho sú uchovávané tak dlho, ako to prevádzkovateľovi nariaďuje zákon, alebo do platnosti poskytnutého súhlasu. Maximálna doba uloženia osobných údajov kupujúceho je 10 rokov od udelenia súhlasu (resp. 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú).
 6. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.
 7. Tento internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže tento internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).
 8. Vaše osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom: objednávky (cez internet alebo telefón)  – kedy kupujúci zadáva svoje osobné údaje za účelom spracovania konkrétnej objednávky tovaru, dobrovoľnej registrácie – v prípade, ak chce kupujúci využiť  komfort predvyplnených údajov pri opakovanom nákupe,  ako aj pri newsletteroch – ak kupujúci súhlasil s ich zasielaním.
 9. Predávajúci poskytne údaje kupujúceho uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosť, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej obchodnej inšpekcii, živnostenskému úradu, Znaleckým ústavom a znalcom a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege.
 10. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene.
 11. V prípade, ak kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 12. Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, má právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Kupujúci má právo na prenosnosť týchto údajov, ak je to technicky možné. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 13. S prípadnými otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov je možné kontaktovať prevádzkovateľa  písomne e-mailom na adrese obchod@e-stavivo.sk, poštou na adrese Štúrova 155, 949 01 Nitra  alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 282 302.