Vrátenie tovaru

V prípade ak kupujúcemu tovar z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môže ho vrátiť v lehote do 14 dní bez udania dôvodu.

Podľa Všeobecných obchodných podmienok kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (ako napr. všetky odtiene farieb namiešané na objednávku, ktoré sú v popise tovaru jasne označené: “„Odtieň namiešaný na objednávku – bez možnosti odstúpenia od zmluvy“),
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (ako n špeciálne pásky , zakrývacia fólia, náhradné valce,…),
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.Vracaný tovar je potrebné doručiť predávajúcemu na adresu: Štúrova 155, 949 01 Nitra. Kupujúci znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, alebo iným bežným prepravcom.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale (vrátenie tovaru v pôvodnom obale však nie je povinnosťou).

* Kompletné znenie podmienok vrátenia tovaru sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach nášho internetového obchodu.

Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulárna odstúpenie od Kúpnej zmluvy: Formulár.